Veelgestelde vragen

Algemeen

Met de introductie van de nieuwe website is het ook mogelijk dat je bij de groepen waarvan je lid bent kunt aangeven hoe je van de berichten en activiteiten in de groep op de hoogte gesteld wil worden: ga daarvoor naar de e-mailinstellingen binnen de groep waarbij je iets wil regelen. Daar kun je het volgende regelen:

  • Geen e-mail
  • Wekelijkse samenvatting
  • Dagelijkse samenvatting
  • Alle e-mail

Wanneer de verhouding van je inkomsten en uitgaven zo is dat je niet meer in je levensonderhoud kunt voorzien, dan heb je wellicht recht op een voedselpakket. Kijk voor meer informatie over de precieze criteria hier.

Voedselbanken Nederland en de aangesloten lokale voedselbanken werken uitsluitend met vrijwilligers en betalen geen salarissen. Ook niet aan bestuurders. In ons jaarverslag en jaarrekening leest u waaraan wij ons geld wel uitgeven.

Bent u een particulier? Neem dan contact op met de dichtstbijzijnde voedselbank in uw buurt. Voedselbanken Nederland is een koepelorganisatie en heeft geen eigen uitdeelpunten.

Bent u een ondernemer? Afhankelijk van uw werkgebied (gemeentelijk, regionaal, landelijk of internationaal) vragen wij u contact op te nemen met de lokale voedselbank, onze contactpersonen in uw regio of het landelijk bestuur. Op onze contactpagina vindt u meer informatie.

Alle lokale voedselbanken verdelen voedsel, maar lang niet allemaal verdelen ook non-food.

22% van alle klanten is binnen 3 maanden weer weg.
57 % van alle klanten is binnen een jaar weer in staat om zelf aan voedsel te komen.
12 % is na drie jaar helaas nog afhankelijk van pakket (de besluitvorming over incidentele verlenging wordt overgelaten aan lokale bestuurders).

Je kunt in principe maximaal 3 jaar klant zijn bij een voedselbank. Tussentijds vinden er regelmatig herbeoordelingen plaats. Dit gebeurt door de lokale voedselbank, de gemeente of een andere professionele instantie. Ongeveer 90% van de klanten functioneert vrij snel weer zelfstandig. Het is aan individuele voedselbanken om te beoordelen hoe om te gaan met klanten die na drie jaar nog steeds aan de toekenningscriteria voldoen.

Voor daklozen is er per gemeente beleid geformuleerd.

Kort samengevat komt het er veelal op neer dat daklozen in aanmerking komen voor: dak, brood, douche en bed. Ze moeten dat betalen uit de uitkering die ze krijgen. Omdat op deze categorie ook aparte hulpverlening is geregeld, is deelname aan de voedselbank in veel gemeenten niet aan de orde. Ook is er het praktische probleem dat voedselbanken maar een keer per week voedselpakketten uitdelen en de daklozen niet de mogelijkheden hebben om met name de verse spullen verantwoord op te slaan. We zien wel met enige regelmaat dat daklozen, wanneer ze weer een dak boven hun hoofd hebben een tijdje klant van de voedselbank zijn.

Voedselbanken vinden het onacceptabel dat er in Nederland kinderen zijn die honger hebben. Dat kinderen met honger naar school gaan. Het komt het overal in Nederland voor: op dorpsscholen en in achterstandswijken, in de grote steden en op het platteland. Soms zijn er meer dan 20 van deze schrijnende gevallen per klas.
Elk jaar helpen de voedselbanken duizenden kinderen aan eten. Vorig jaar (2017) maar liefst 29.000.

Voedselbanken streven ernaar om te voldoen aan de Richtlijnen van de Schijf van Vijf. Daarbij zijn we wel afhankelijk van wat we gedoneerd krijgen, omdat wij geen voedsel inkopen maar voedselverspilling tegen gaan. Bij het samenstellen van voedselpakketten voor gezinnen, proberen we rekening te houden met de leeftijd en het aantal kinderen.

Onderzoek naar belang goede voeding bij kinderen
Er is veel onderzoek gedaan naar het belang van voldoende en gezonde voeding bij kinderen. Met een lege maag naar school gaan is niet bevorderlijk voor de leerprestatie en groei van een kind. Op website van voedingscentrum.nl staat veel informatie over gezonde voeding voor kinderen in diverse leeftijdsgroepen.

Zelfredzaam maken
Kinderen die opgroeien in armoede lopen een verhoogd risico zelf later ook in een situatie van armoede terecht te komen.
Eén van de uitgangspunten van ons werk is daarom dat onze klanten, naast voedselhulp, ook geholpen worden om zo snel mogelijk weer zelfredzaam te worden. Dat doen we niet zelf, maar daarbij maken we gebruik van experts in ons netwerk.

Samenwerking Jarige Job
Sinds 2015 werkt Voedselbanken Nederland officieel samen met Stichting Jarige Job. Daardoor ontvangen kinderen van de voedselbank op hun verjaardag een doos vol verrassingen.

Onze conclusie is dat armoede iedereen overkomen kan. Door een samenloop van omstandigheden kan het dubbeltje (uiteindelijk) de verkeerde kant opvallen. Er is geen ‘gemiddelde’ klant. Elke klant heeft een eigen verhaal.

Ons klantenbestand is heel divers:
• Een goed opgeleide zelfstandige ondernemer, die zijn zaak onderuit ziet gaan en schuldeisers nog tienduizenden euro’s moet betalen; In 2013 meldden veel ZZP’ers en MKB’ers zich bij ons. Als er een paar maanden nauwelijks opdrachten binnenkomen, is het spaargeld snel op.
• Mensen in echtscheiding, die onder druk van de bank hun huis moeten verkopen en met een restschuld opgezadeld zijn.
• Werknemers die door ziekte of een ongeval (tijdelijk) niet meer kunnen werk of van wie het contract niet verlengd wordt.
• Alleenstaande ouders met kinderen die in geldproblemen komen, bij voorbeeld doordat de andere ouder geen alimentatie betaalt.
• Ontslagen werknemers, die te lang op een uitkering wachten en daardoor hun laatste spaarcenten hebben moeten aanspreken.
• Ouderen met een AOW-uitkering die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen.

Slechts een deel van onze cliënten heeft problematische schulden. Deze schulden zijn vaak ontstaan vanuit de gedachte zolang mogelijk ‘normaal’ te kunnen (of moeten) blijven leven. Zo zijn er mensen met betaald werk (20%) en een (middel)hoge opleiding. Vakanties, merkkleding, schoolreisjes en betaalde sporten zijn allang doorgestreept. Kleren kopen ze meestal tweedehands. Bovenstaande groepen komen vaak terecht in de vicieuze armoedecirkel: te weinig geld, gezondheidsproblemen door eenzijdige en/of slechte voeding, een toenemend sociaal isolement, verleid worden tot het afsluiten van ‘goedkope’ leningen. De problemen stapelen zich geleidelijk op totdat ze vastlopen. Als Voedselbanken Nederland kunnen wij via het uitdelen van voedselpakketten tijdelijk wat druk van de ketel halen. Zo krijgen onze cliënten de ruimte actief aan verbetering van hun situatie te werken.

Op de pagina met Feiten & Cijfers staan de meest recente cijfers vermeld.

Geld geven

De voedselbanken voorzien veel mensen van eten. De behoefte is echter veel groter en met uw donatie zijn de voedselbanken in staat om nog meer mensen van eten te voorzien. Zo zijn er erg veel kinderen in Nederland die elke dag met honger naar school gaan. De voedselbanken willen ook deze grote groep kinderen helpen door hen gezonde voeding aan te bieden in de vorm van voedselpakketten. De voedselbanken kopen geen eten van uw bijdrage. Wij betalen er andere zaken van zoals huisvesting, vervoer, kratjes, koelboxen maar ook bv de energierekening.

Zie onze jaarverslagen voor cijfers over aantallen mensen die we helpen en bijdragen die we ontvangen.

Ja dat kan! Dit kunt u aangeven op het moment dat u afrekent via de doneerpagina.

Giften aan onze stichting kunnen binnen de grenzen van de wet worden afgetrokken bij de inkomstenbelastingaangifte omdat Voedselbanken Nederland de ANBI-status heeft. Ook veel aangesloten lokale voedselbanken hebben deze ANBI-status.

Klachten

Voedselbanken Nederland kent een (door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurde) geschillenregeling. Deze regeling is opvraagbaar bij het VB servicecentrum. Klik hier voor de uitgebreide klachtenprocedure.

Voedsel geven

Dat verschilt per voedselbank. Niet elke voedselbank heeft genoeg vrijwilligers om ook andere producten dan voedsel in te zamelen, te sorteren en te verdelen. Informeer daarom bij de voedselbank in uw gemeente of u ze ook daadwerkelijk helpt met andere producten dan eten en drinken.

Daar kunnen we geen eenduidig ‘ja’ of ‘nee’ op antwoorden. Voedselbanken Nederland is zeker op zoek naar verse producten. De meeste voedselbanken leveren echter slechts éénmaal per week pakketten uit aan klanten. De periode tussen aanleveren en uitdelen is daarom kritisch. Wij vragen u daarom contact op te nemen met de (lokale) voedselbank als u verse producten wilt aanbieden.

Voedselbanken Nederland houdt zich strikt aan de richtlijnen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ons voedsel is dus veilig. Het zogenaamde infoblad 76 is onze richtlijn, opgenomen als bijlage A in ons Handboek Voedselveiligheid.

De voedselbanken hebben twee hoofddoelstellingen geformuleerd:
• het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
• het voorkomen van verspilling van goed voedsel.
Wij zijn dus op zoek naar voedsel dat anders vernietigd zou worden.

Voedselbank

Dat kan. De naam ‘voedselbank’ is niet geregistreerd. De voedselbanken die aangesloten zijn bij Voedselbanken Nederland werken allemaal volgens dezelfde principes. Op het landkaartje kunt u zien welke voedselbanken aangesloten zijn bij onze organisatie.

Voor de adresgegevens van uw dichtstbijzijnde voedselbank, klik hier.

Uitgangspunt is dat er maar één voedselbank per gemeente lid kan zijn van de landelijke vereniging.
Er kunnen wel meerdere uitgiftepunten zijn per (lokale) voedselbank. Het kan zijn dat er in uw gemeente nog geen voedselbank is, maar dat mensen die voedselhulp nodig hebben worden geholpen vanuit een naburige voedselbank.

Informeer daarom eerst bij voedselbanken in de regio en/of de gemeente hoe het in uw gemeente geregeld is.

Neem contact op met welkom@voedselbankennederland.nl voor informatie over het opzetten van een nieuwe voedselbank.

Nee, de Voedselbank voor Kinderen en de Voedselbank voor Dieren zijn andere organisaties en niet gekoppeld aan Voedselbanken Nederland. De criteria die zij hanteren hoeven dus niet hetzelfde te zijn als die van ons. Geld dat u aan hen doneert komt ook niet bij ons terecht.

U kunt foto’s en filmpjes over de voedselbank hier en hier vinden.

Voedselpakket

De Algemene Ledenvergadering (ALV) stelt elk jaar de criteria op zorgvuldige wijze vast. Heeft u inhoudelijke vragen over deze criteria? U kunt ze stellen via welkom@voedselbankennederland.nl

U kunt contact opnemen met uw lokale voedselbank. Klik hier voor de adresgegevens.

U kunt contact opnemen met uw lokale voedselbank. Klik hier voor de adresgegevens.

Helaas moeten wij strakke criteria hanteren om mensen in aanmerking te laten komen voor een voedselpakket. Voedselbanken willen de criteria graag verruimen, maar ontvangt nu nog niet genoeg voedsel om alle klanten een voedselpakket te kunnen bieden. Mensen die net boven de criteria uitkomen komen niet in aanmerking voor een pakket.

Wij adviseren u om eerst contact op te nemen met de verantwoordelijke persoon bij uw voedselbank om het probleem ter plaatse op te lossen. Als het probleem na één of meerdere gesprekken nog steeds niet opgelost is, kunt u contact opnemen met het Voedselbank Servicecentrum.

Het vaste basisbedrag:

1. omvat kosten die niet of nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals bankkosten, huisdier, tuin, krant, etc.);

2. geldt als compensatie voor het effect van lagere kosten per persoon, bij toenemende gezinsgrootte.

In theorie zou iedereen in Nederland – wanneer zij gebruik maken van alle bestaande voorzieningen –  voor zichzelf moeten kunnen zorgen. In de praktijk gebeurt het al te vaak dat door allerlei oorzaken mensen onvoldoende geld overhouden om het gezin te voorzien van primaire levensbehoefte: voedsel. Dan is er dus de voedselbank, we bieden ondersteuning zodat mensen de tijd krijgen de obstakels weg te nemen die hen belemmeren in eigen onderhoud te kunnen voorzien.

Om mensen in deze situaties te kunnen blijven ondersteunen kan onze steun dan ook niet oneindig zijn. Voedselbanken bieden noodhulp. De 3 jaar is afgeleid van de termijn waarbinnen normaliter ook schuldsanering opereert en waarbinnen men mag verwachten dat de obstakels overwonnen zijn.

Voedselveiligheid

Informatie over voedselveiligheid is te vinden op deze pagina en in de kennisbank Voedingsbodem. Als dit onvoldoende informatie geeft, stuur dan een mail naar teamvoedselveiligheid@voedselbankennederland.nl.

Bij Unilever komen gebruikte koel- en vriescontainers vrij die gratis ter beschikking gesteld worden aan de voedselbanken. Er is sprake van een wisselend aanbod, dus de beschikbaarheid is afhankelijk van het moment. Als u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden, kunt u contact opnemen met welkom@voedselbankennederland.nl.

Vrijwilligers

Informeer bij de lokale voedselbank hoe dit geregeld is indien het een vacature van een lokale voedselbank betreft.

Landelijke vrijwilligers (bestuursleden en medewerkers van het Voedselbank Servicecentrum) kunnen desgewenst gebruikmaken van een (bescheiden) onkostenvergoeding.

Load More